PSAI Korea Kyounggi Fire Rescue School – Technical Diving Courses

PSAI Korea Kyounggi Fire Rescue School
Technical Diving Courses

Dates: October 13 ~ 24
Students: 10 (Kyounggi Fire Rescue Men)
Instructors:
Sung, Nak-Hoon ITE-3, Kim, Dong-Yoon IT-698, Lee, Shin-Hak IT-937
Kim, Jeong-Hwan I-1312, Lee, Joo-Hyeon IT-559, Park, Dong-Sub I-741,
Place: Uljin Scuba Diving Training Center, Moor Haejeo Resort, Uljin Warterpia Resort
Courses: Nitrox~ERN, Nitrox Gas blending, Narcosis Management Lv.5

Diving Pool Class:

korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses
Gas Blending Course:
korea kyounggi fire rescue school technial diving courses

korea kyounggi fire rescue school technial diving courses

korea kyounggi fire rescue school technial diving courses

korea kyounggi fire rescue school technial diving courses

korea kyounggi fire rescue school technial diving courses
Group Photo:

korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses
Open Water Class:

korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses
Theory Class:

korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses korea kyounggi fire rescue school technial diving courses